Serc

De Brembocht

De Brembocht werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. De groepen 1-2 zijn heterogeen van samenstelling. Dat is een bewuste keuze. Wij vinden dat het leren en de omgang met elkaar in positieve zin wordt beïnvloed als je jongere en oudere kleuters bij elkaar in de groep plaatst. Vanaf groep 3 zijn de groepen voornamelijk homogeen samengesteld (jaargroepen naar leeftijd). Waar nodig doorbreken we de klassikale structuur om tegemoet te komen aan behoeften en kwaliteiten van kinderen. We kiezen ervoor om groepen samen te stellen die kansen bieden om de effectieve lestijd te verhogen en het groepsklimaat te optimaliseren. Door te werken in clusters volgen we met meerdere leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen. De volgende uitgangspunten vinden wij daarbij van belang: • gezamenlijke verantwoordelijkheid • professioneel handelen en professionele feedback • recht doen aan verschillende talenten zowel bij kinderen als leerkrachten en gebruik maken van ieders kwaliteiten • goed klassenmanagement en pedagogisch klimaat • onderwijsbehoeften en leerstijlen van kinderen • zelfstandigheid en zelfregulering bevorderen van kinderen • kinderen leren samenwerken

 

Omgaan met verschillen

 

Kinderen verschillen van elkaar, óók in de manier waarop en in welk tempo zij leren. Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer uitleg nodig terwijl het andere kind al zelfstandig aan de gang kan. Om meer tegemoet te kunnen komen aan deze verschillen, werken we vanuit convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de klas als geheel gesteld. Na de klassikale instructie gaat een gedeelte van de groep de leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht heeft nu tijd om een kleinere groep kinderen extra instructie te geven. De leerkracht begeleidt de kinderen daarna met het inoefenen. Op deze manier profiteren alle leerlingen optimaal van de tijd die de leerkracht kan besteden aan instructie. Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les. Het vergroten van de leertijd en het geven van verlengde instructie verhogen de leerprestaties van de leerlingen. Het werken vanuit convergente differentiatie wordt met name ingezet bij de basisvaardigheden technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen. Van samenwerken binnen de basisgroep naar thematisch werken We organiseren ook leeractiviteiten waarbij leerlingen kennis maken met andere manieren van leren. U kunt hierbij denken aan interactief en coöperatief leren (mogelijk in projectvorm) op het gebied van wereldoriëntatie, burgerschapsvorming, kunstzinnige vorming en sport. Deze activiteiten vinden zowel binnen de basisgroep als groepsdoorbrekend plaats. De vakgebieden De ontwikkeling van kinderen verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere manier. Daarom heeft ook iedere fase een karakteristiek onderwijsaanbod. We zijn van mening dat de leerstof zoveel mogelijk moet aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij proberen zoveel mogelijk in te spelen op de leergierigheid van kinderen door het aanbieden van uitdagende activiteiten.

 

 

 

De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

Tel.: 040-2536489

brembocht(at)veldvest(dot)nl

www.brembocht.nl